روز هوای پاک یک هشدار برای ماست

مکان آلوده را می‌توان ضدعفونی کرد. میوه آلوده را می‌توان شست. لباس و فرش آلوده را می‌توان به دست شستشو دهندگان حرفه‌ای سپرد. خانه آلوده با جارو و گردگیری پاکیزه می‌شود. هوای آلوده را می‌توان…  می‌توان… نمی‌توان. هوای آلوده را نمی‌توان کاری کرد. نمی‌شود نفس نکشید. گاهی به آسمان نگاه کنید: این لحاف کلفت خاکستری…